Obchodné podmienky

 

I. Úvod
Cestovná agentúra Marco Pollo s.r.o. Kežmarok (ďalej len CA) je autorizovaným predajcom zájazdov cestovných kancelárií (ďalej len CK), s ktorými má riadnu zmluvu o predaji zájazdov. Celý systém pracuje ako rezervačný. CA nevie v momente objednávania zájazdu zákazníkom, či je daný zájazd voľný, alebo obsadený. CK si vyhradzuje právo po objednávke na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom prepisovaní zájazdu do databázy serveru.

II. Objednávky
Každý návštevník servera si môže objednať ľubovoľný z ponúkaných zájazdov, prípadne i viac zájazdov pre možnosť náhrady za prvý požadovaný zájazd. Pokaľ nepríde k inej dohode, alebo zákazník napr. v poznámke objednávky sám neurčí prioritu po sebe nasledujúcich objednávok, tak CA rezervuje zájazdy podľa došlého poradia a pri prvej úspešnej rezervácii činnosť skončí. CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré neobsahujú správne telefónne číslo, sú rozporuplné, prípadne neúplné i bez odpovede klientovi.

III. Rezervácia
CA i bez overenia klienta pokiaľ má objednávka všetky náležitosti vykoná rezerváciu objednaného zájazdu. V prípade, že je rezervácia neúspešná, CA zákazníkovi potvrdzuje neúspešnú rezerváciu elektronickou cestou (email, SMS, alebo telefonicky/ V prípade úspešnej rezervácie je klient informovaný telefonicky na uvedené telefónne číslo, prípadne elektronicky (email, SMS) ak ho nie je možné na telefónnom čísle zastihnúť. Pri potvrdení úspešnej rezervácie je klient informovaný, ktorou CK je zájazd organizovaný.

IV. Cestovná zmluva
Cestovná zmluva CA vyplňuje a zasiela po potvrdení rezervácie klientovi. Cestovná zmluva je zasielaná poštou, alebo faxom podľa možností klienta, prípadne časového priestoru pre realizáciu zmluvy. So zmluvou CA zasiela pokyny pre vyplnenie cestovnej zmluvy a pokyny k zaplateniu zálohy a doplatku, alebo len doplatku. Zákazník zmluvu obratom zašle s podpisom CA uvedenou formou. Termíny pre platbu zálohy,alebo doplatku sú pre klienta záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže prísť ku stornu rezervácie, alebo zájazdu).

V. Platba
Zakúpenie zájazdu, okrem zájazdu na Last Moment a menej ako 1 mesiac pred nástupom prebieha spravidla tak, že klient zaplatí 50% zálohy z celkovej ceny zájazdu a 1 mesiac pred odjazdom zaplatí doplatok do plnej ceny. V prípade zájazdu Last Moment a menej ako 1 mesiac pred nástupom zákazník platí vždy celú cenu zájazdu. Platenie zálohy i doplatku prebieha vždy na účet CA buď prevodom z účtu klienta, alebo vložením na účet CA v pobočke príslušnej banky, alebo poštovou poukážkou. CA nevystavuje žiadne doklady o zaplatení. Klient si ako doklad o platbe musí ponechať výpis z účtu, prípadne doklad o zaplatení vydaný bankou, alebo poštou. V prípade, kedy môže hroziť oneskorenie s platbou, je CA oprávnená požiadať zákazníka, aby platbu vykonal priamo na účet príslušnej CK.

VI: Doklady k vycestovaniu
Potrebné doklady - vouchery, letenky apod. dostane klient od CA, alebo príslušnej CK. Závisí na termínu a na krajine, ktorú chce klient navštíviť. Pokyny na cestu CK zasielajú spravidla týždeň pred odjazdom. CA oboznámi klienta s odoslaním pokynov mailom, alebo poštou na adresu klienta.

VII. Zájazdy na vyžiadanie
U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najprv u tamojšieho partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu hneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa záloha vždy vracia v plnej výške, pokiaľ si klient nevyberie iný zájazd.

VIII. Storno podmienky
Storno podmienky sa riadia storno podmienkami príslušnej CK, u ktorej bol zájazd rezervovaný a zaplatený. CA si sama žiadne storno poplatky neúčtuje.

IX: Vracanie preplatkov
Pokiaľ príde ku zmene zmluvy, resp. ceny služieb pre zákazníka, alebo príde k nesprávnemu zaslaniu platby od zákazníka, potom CA vracia financie spätne na účet klienta.

X. Užívateľský systém Súčasťou našich služieb je i zasielanie zvláštnych ponúk pre osoby , ktoré sa zaregistrujú v užívateľskom systéme. CA si za túto službu vyhradzuje právo nepravidelného zasielania nevyžiadaných správ všetkým registrovaným užívateľom o dianí na serveri a v CA. Počet týchto správ by nemal prekročiť cca 2 za mesiac a jedná sa predovšetkým o správy po výrazných zmenách na serveri nebo v CA, oznámenie predaja na novú sezónu, prípadne zmenu sídla CA, oboznámenie s predajom nových destinácii atď.

XI.    Reklamácia.
Prípadné reklamácie k zájazdu či službám odporúčame riešiť na mieste pobytu s delegátom,alebo recepciou ubytovacieho zariadenia pre zjednanie nápravy v prípade porúch.Je lepšie si reklamovanú skutočnosť dať potvrdiť písomne podpisom zástupcu usporiadateľskej CK,
alebo ubytovacieho zariadenia.

 Tiež býva k dispozícii klientovi non stop telefónna linka usporiadateľskej CK.Ak sa rozhodne reklamovať až po ukončení čerpanych služieb, je potrebné reklamáciu doručiť,prípadne zaslať písomne, prípadne pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený delegátom usporiadateľskej CK.

Všetko je potrebné zaslať na mail marcopollo@marcopollo.sk, alebo odoslať doporučenou poštou na adresu CA MARCO POLLO, ul. Hviezdoslavova 2/193 060 01 Kežmarok.Je možná ešte ďalšia forma a to priniesť osobne na adresu CA MARCO POLLO ul. Hviezdoslavova 2/193 Kežmarok. Reklamáciu je portebné doručiť neodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov, inak právo na reklamáciu zaniká.

V tom prípade CA reklamáciu zaeviduje do knihy prianí a sťažnosti a originál prijatia odovzdá klientovi ako doklad o prijatí reklamácie. Kópiu  si ponechá v knihe sťažnosti ako doklad.

CA doporučenou poštou odošle takto prijatú reklamáciu na adresu usporiadateľskej CK, ktorá je povinná v zákonnej lehote sa  k nej vyjadriť.

O spôsobe vybavenia reklamácie bude klient oboznámený zo strany usporiadateľskej CK. Usporiadateľská CK oboznámi so spôsobom reklamácie aj CA v zákonnej lehote.

CA MARCO POLLO s.r.o. je cestovnou agentúrou takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté CK a taktiež tým pádom za vybavenie reklamácie.

Prípadné námietky k odpovedi na reklamáciu budú zaslané usporiadateľskej CK.Vyjadrenie k námietke usporiadateľská CK musí dať do 30 dní od doručenia.

 Vízové povinnosti a cestovné doklady si je cestujúci povinný skontrolovať nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. CA Marco Pollo s.r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté klientovi jeho nevedomosťou o prípadných vízových náležitostiach, ktoré si klient nezabezpečí.

 

Všeobecné obchodné podmienky predaj leteniek.