Ochrana osobných údajov

V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej iba „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba „ZOOU“) si Vás týmto dovoľujeme informovať a poučiť o Vašich právach a našich povinnostiach tak, ako vyplývajú z GDPR a ZOOU.

 

 

Spoločnosť CA Marco Pollo s.r.o sa pri práci s osobnými údajmi dbá o ochranu súkromia klientov a riadi sa novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Osobné údaje nezneužívame a neposkytujeme tretím stranám, ktoré sa nepodieľajú na organizácii pobytov a zájazdov.

Riadime sa vypracovanou bezpečnostnou smernicou a bezpečnostným projektom. Pri práci s osobnými údajmi pracujeme s maximálnou obezretnosťou a diskrétnosťou, zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou.

Zákazník súhlasí so spracovaním potrebných osobných údajov za účelom súvisiacim s poskytnutím služieb. Môže požiadať o informáciu o spracovaní osobných údajov a svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomne poštou alebo e-mailom.

Klient registráciou svojho e-mailu na webovej stránke www.marcopollo.sk dáva súhlas so zasielaním reklamných informácií . Takto získané informácie o klientovi slúžia výlučne na marketingové účely portálu www.marcopollo.sk. Uvedený súhlas môže byť kedykoľvek z jeho strany ukončený.

 

 

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ste udelili spoločnosti MARCO POLLO s.r.o.,IČO 46 477 489, so sídlom Hvizdoslavova 2/193, Kežmarok, 06001, Slovenská republika (ďalej iba „Správca“).

 

Osobné údaje budú spracovávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môže spracovávať aj poskytovateľ softwaru Darkmay s.r.o., se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 27539423 prípadne ďalšie osoby, ktorých ingerencia vyplýva z charakteru poskytovaných služieb alebo plnenia zmluvných alebo právnych povinností.

 

Osobné údaje môžu byť taktiež odovzdané tretím osobám v súvislosti s plnením zmluvných podmienok, ako aj tých uložených príslušnými právnymi predpismi (orgány štátnej správy, zmluvní partneri, a pod.)

 

ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

 

Správca, prípadne spracovateľ, budú spracovávať iba tie osobné údaje, s ktorých spracovaním ste súhlasili a iba v rozsahu nevyhnutne nutnom pre účel, pre ktorý sú spracovávané. Spracovávať budeme tiež Vaše osobné údaje za účelom splnenia povinností, ktoré nám ukladá zákon a iné obecne záväzne právne predpisy (daňové predpisy, predpisy v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia apod.) Pre Vašu informáciu uvádzame jednotlivé kategórie osoných údajov:

 

 • identifikačné údaje slúžiace k Vašej jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii (meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt s Vami (kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)

 • popisné údaje (napr. bankové spojenie)

 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy

 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadení a iné)

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Správca bude spracovávať iba tie údaje, ktoré sú potrebné pre daný účel. V rámci našej činnosti budeme Vaše osobné údaje spracovávať pre tieto účely:

 

 • účely obsiahnuté vo výslovnom súhlase, ktorý ste nám poskytli (ponuka uzatvorenia zmluvy, plnenie povinností a výkon práv z uzatvorenej zmluvy, atď.)

 • ochrana práv Správcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok)

 • plnenie povinností vyplývajúcich pre Správcu z obecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí orgánov štátnej správy

 • výberové konania na voľné pracovné miesta

 • ochrana Vašich životne dôležitých záujmov

 

ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Osobné údaje, ktoré spracovávame sú získavané na základe:

 

 • Vami udeleného výslovného súhlasu a priamo od Vás (e-mailová korešpondencia, telefón, chat, webové stránky, kontaktné formuláre na webe, sociálne siete, vizitky a pod.)

 • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. Obchodný register, Živnostenský register, verejný telefónny zoznam a pod.)

 • od tretej osoby, ktorej ste udelili súhlas s odovzdaním Vašich osobných údajov Správcovi

 

SUBJEKTY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spracovávame iba údaje tých osôb, ktoré sú potrebné pre daný účel. V rámci našej činnosti tak spracovávame osobné údaje:

 

 • klientov

 • zamestnancov

 • zmluvných partnerov

 • tretích osôb ak je to nevyhnutne nutné (napr. Uchádzač o zamestnanie a pod.)

 

DOBA SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV

 

Vaše údaje budeme spracovávať vždy iba dobu nevyhnutne potrebnú pre daný účel. Doba spracovania je určená buď v rámci Vami poskytnutého súhlasu, v uzatvorenej zmluve, alebo je stanovená obecne záväzných právnym predpisom.

 

SPÔSOB SPRACOVANIA A OCHRANY

 

Spracovávanie prebieha spravidla v sídle Správcu, prípadne Spracovateľa, poverenými zamestnancami Správcu, resp. Spracovateľom. Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne aj manuálnym spôsobom v prípade osobných údajov v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu ako aj k inému zneužitiu. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené rešpektujú Vaše právo na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

 

ZOOU a GDPR Vám, ako subjektu údajov, zakladajú široké oprávnenia. K najdôležitejším z nich patrí právo na prístup k údajom zahŕňajúce právo na informácie týkajúce sa:

 

- rozsahu a účelu spracovania

 

- doby spracovávania

 

- zdroja osobných údajov

 

- príjemcu alebo kategórie príjemcov, ktorých osobné údaje boli alebo budú sprístupnené

 

- profilovanie osobných údajov

 

Ak sa budete domnievať, že Správca alebo Spracovateľ vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete požiadať Správcu o vysvetlenie alebo odstánenie závadného stavu (napr. blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov).

 

V prípade, že by sme na Vašu žiadosť nereflektovali, máte možnosť obrátiť sa so svojim problémom na dozorný úrad, ktorým je podľa ZOOU Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne sa naň môžete obrátiť priamo.